Skocz do zawartości

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 4 styczeń 2022 r.

Zobacz także: 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi w ramach strony internetowej https://www.pecetowicz.pl

Administratorem danych osobowych użytkowników witryny pecetowicz.pl (dalej: “Serwis”) jest Sebastian Domagała prowadzący stronę internetową jako osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej (dalej: „Administrator”).

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Na stronie używany jest bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Sebastian Domagała jest jedynym administratorem danych osobowych. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: admin@pecetowicz.pl

Celem polityki prywatności jest poinformowanie użytkowników o:

 • Celu i rodzaju pozyskiwanych danych, sposobie i zakresie ich przetwarzania, w szczególności o ich udostępnianiu oraz o procedurach związanych z ochroną i bezpieczeństwem danych
 • Prawach użytkownika oraz formach kontaktu z administratorem

§.2 DEFINICJE:

Polityka oznacza niniejszą Politykę prywatności, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu. Dane oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym.

Użytkownik – podmiot zarejestrowany w serwisie, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna posiadającą zdolność do czynności prawnych.

Gość – podmiot niezarejestrowany, osoba korzystająca z serwisu która nie dokonała rejestracji.

Administrator - założyciel Serwisu lub podmiot posiadający najwyższe możliwe uprawnienia do zarządzania Serwisem.

Moderator - podmiot wyznaczony przez Administratora (zwany dalej „Moderatorem”). Moderator posiada specjalne uprawnienia, w szczególności uprawnienia w zakresie zmiany treści lub usuwania postów, a także blokowania, odblokowywania, przenoszenia, usuwania i dzielenia tematów mające na celu zapewnienie przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez Użytkowników.

§.3 DANE OSOBOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
Usunięcie Danych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

W każdym czasie Użytkownik może zrezygnować z dalszego korzystania subskrypcji newsletter dostępnej w Serwisie, zmieniając swoje ustawienia w profilu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane przetwarzane w celu wysyłania informacji o promocjach i produktach będą przetwarzane do czasu wycofania zgody udzielonej w tym celu. Podanie Danych ma charakter dobrowolny i jest konieczne do wysłania informacji o promocjach oraz produktach. W przypadku nie podania Danych nie będzie możliwe przesyłanie informacji o promocjach i produktach.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkowniku w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 • Poprzez gromadzenie plików “cookies”

Dane przetwarzane są w celu:

 • Świadczenia usługi Serwisu,
 • Marketingu bezpośredniego, w szczególności przesyłaniu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104).

Każdy Użytkownik ma prawo do:

 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na dzień wysłania niniejszej klauzuli informacyjnej jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Administrator nie udostępnia podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, chyba że Użytkownik wyraził na to uprzednią zgodę, bądź żądają tego uprawnione organy.

Odbiorcami danych osobowych Użytkownika są partnerzy handlowi Administratora. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

§.4 PLIKI COOKIES

Administrator zbiera informacje na temat Użytkowników przy wykorzystaniu Plików cookies. Pliki cookies nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych Użytkowników. Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Pliki cookies, w rozumieniu art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, jest Administrator.
Umieszczenie Plików cookies odbywa się zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

 • udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego Użytkownika Serwisu,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać wprowadzonych danych.

Pliki cookies nie niszczą systemu na urządzeniu końcowym Użytkownika, ani nie wpływają na sposób działania tego urządzenia. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkownika oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.

Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują Pliki cookies. Użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu Plików cookies na jego urządzeniu końcowym korzystając z opcji wyłączenia mechanizmu Plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach.

Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Serwisu.

§.5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Usługi zewnętrzne

reCAPTCHA v2
Ta strona używa CAPTCHA w celu sprawdzenia, że osobą wykonującą określone czynności jest człowiek a nie robot. Dostawca CAPTCHA może ustawić plik cookie sesji i uzyskać informacje o przeglądarce internetowej i urządzeniu uzyskującym dostęp do tej witryny.
×