Skocz do zawartości
PL
Szukaj na Pecetowiczu
  • Utwórz konto

2. Kurs PHP: Zmienne; Instrukcje echo oraz print


Rekomendowane odpowiedzi

Kolejna, druga część Kursu PHP. Tym razem opiszę czym są zmienne, jak ich używać oraz jak korzysta się z instrukcji echo oraz print. Zapraszam do nauki.

1.2 Czym są zmienne w PHP

Zmienne są "kontenerami", które przechowują różne informacje.

1.2.1 Deklaracja zmiennych

W języku PHP, zmiennie rozpoczynają się symbolem $, po którym występuje nazwa zmiennej, na przykład:

<?php
$txt = "Tutaj tekst";
$x = 5;
$y = 10.5;
?>

Po wykonaniu powyższych instrukcji, zmienna $txt przyjmie wartość tekstową o zawartości "Tutaj tekst", zmienna $x przyjmie wartość 5, zaś zmienna $y wartość 10.5.

Zwróć uwagę, że wartości tekstowe trzeba umieścić w cudzysłowie. W przeciwieństwie do innych języków programowania, PHP nie ma polecenia do deklarowania zmiennej. Jest to moment, w którym przypisujesz do zmiennej wartość. Zmienne mogą mieć krótkie nazwy takie jak: $x czy $y, ale również bardziej rozbudowane, które mogą nam w odpowiedni sposób ułatwić życie w przyszłości. Bardziej rozbudowane nazwy zmiennych: $imie, $nazwisko czy $wiek.

Zasady zmiennych w języku PHP:

  • Zmienne rozpoczynają się od symbolu $,
  • Nazwa zmiennej musi rozpoczynać się od litery lub podkreślenia,
  • Nazwa zmiennej nie może rozpoczynać się od wartości liczbowej,
  • Nazwa zmiennej może zawierać tylko znaki alfanumeryczne (A-Z, 0-9) i podkreślenia,
  • Nazwy zmiennych są rozróżnialne przez wielkość znaków, dlatego też zmienne: $wiek i $WIEK to dwie zupełnie inne zmienne.

1.2.2 Wyświetlanie zmiennych

Instrukcja echo jest często używana do wyświetlania zmiennych. Poniższy przykład prezentuje sposób wyświetlania zmiennej:

<?php
$txt = " uczyć";
echo "Ciągle chcę się $txt!";
?>

Poniższe instrukcje dają ten sam efekt jak powyższe:

<?php
$txt = " uczyć";
echo "Ciągle chcę się " . $txt . "!";
?>

Poniższe instrukcje zwrócą nam sumę dwóch zmiennych:

<?php
$x = 5;
$y = 4;
echo $x + $y;
?>

1.2.3 PHP porzuca typ zmiennych

W powyższych przykładach powinieneś zauważyć, że nie musieliśmy określać językowi PHP typ naszych zmiennych, bez względu na to czy zmienną była wartość liczbowa, czy tekst. PHP automatycznie konwertuje typ zmiennych na odpowiedni, na podstawie jego wartości. W innych językach, takich jak C, C++ i Java, programista musi zadeklarować nazwę i typ zmiennej przed jej użyciem.

1.2.4 Zakres zmiennych

W PHP zmienne można deklarować w dowolnym miejscu w skrypcie. Zakres zmiennej jest częścią skryptu, w którym zmienna może być używana, lub chcemy się do niej w tym miejscu odwołać. PHP ma trzy różne zakresy zmiennych: local, global, static.

Zmienna zadeklarowana poza funkcją ma zakres globalny:

<?php
$x = 5; // zmienna globalna

function testowa () {
// Użycie zmiennej x wewnątrz funkcji wywoła błąd
echo "<p>Zmienna xwewnątrz funkcji wynosi: $x</p>";
}
testowa (); //wywołanie funkcji

echo "<p>Zmienna x poza funkcją wynosi: $x</p>";
?>

Zmienna zadeklarowana wewnątrz funkcji ma zakres lokalny:

<?php

function testowa2 () {
$x = 5; // zmienna lokalna
echo "<p>Zmienna x wewnątrz funkcji ma wartość: $x</p>";
}
testowa2 (); // wywołanie funkcji

// użycie zmiennej poza ciałem funkcji wywoła błąd
echo "<p>Zmienna x poza funkcją ma wartość: $x</p>";
?>

Pamiętaj o tym, że możesz mieć lokalne zmienne o tej samej nazwie w różnych funkcjach, ponieważ zmienne lokalne są rozpoznawane tylko przez funkcję, w jakiej są zadeklarowane.

Słowo kluczowe global

Słowo kluczowe global jest używane, aby zdefiniować dostęp do zmiennej globalnej z poziomu funkcji. Aby to zrobić, użyj słowa kluczowego global przed zmiennymi (wewnątrz funkcji), na przykład:

<?php
$x = 5;
$y = 10;

function globalne () {
global $x , $y;
$y = $x + $y;
}

globalne ();
echo $y; // Wynikiem będzie 15.
?>

PHP przechowuje również wszystkie zmienne globalne w tablicy o nazwie $GLOBALS[index]. Indeks przechowuje nazwę zmiennej. Ta tablica jest również dostępna z wnętrza funkcji i może być używana do bezpośredniej aktualizacji zmiennych globalnych. Powyższy przykład z użyciem tablicy $GLOBALS:

<?php
$x = 5;
$y = 10;

function tabglobalna () {
$GLOBALS['y'] = $GLOBALS['x'] + $GLOBALS['y'];
}

tabglobalna ();
echo $y; //Wynikiem będzie 15
?>

Słowo kluczowe static

Zwykle gdy funkcja się zakończy (wykona), jej zmienne zostają usunięte. Czasami może zdarzyć się tak, że będziemy chcieli jeszcze tych zmiennych użyć dalej. Aby uniknąć usunięcia zmiennej po wykonaniu funkcji należy użyć słowa kluczowego static. Na przykład:

<?php
function staticTest () {
static $x = 0;
echo $x;
$x ++;
}

staticTest ();
staticTest ();
staticTest ();
?>

W takim wypadku, za każdym razem, gdy funkcja jest wywoływana, ta zmienna będzie nadal zawierała informacje zawarte w ostatniej chwili wywołania funkcji. Pamiętaj, że zmienna jest nadal lokalna dla funkcji.

1.3 Instrukcje echo oraz print

W PHP istnieją dwa podstawowe sposoby uzyskiwania danych wyjściowych: echo i print.

W tym poradniku częściej będziemy korzystać z instrukcji echo. W tym rozdziale będzie trochę więcej informacji o obu instrukcjach. Instrukcje echo i print są mniej więcej takie same. Obie są używane do wyświetlania danych na ekranie. Różnice są niewielkie, echo nie ma wartości zwracanej, podczas gdy print ma wartość zwracaną 1, dzięki czemu może być użyta w wyrażeniach.

Instrukcja echo może przyjmować wiele parametrów (chociaż takie użycie jest rzadkie), podczas gdy print może wziąć jeden argument. Instrukcja echo jest nieznacznie szybsza niż instrukcja print.

1.3.1 Instrukcja echo

Instrukcja echo może być używana z nawiasami lub bez:echo()lub echo. Poniższy przykład ilustruje sposób wyświetlania tekstu za pomocą polecenia echo (zauważ, że tekst może zawierać znaczniki HTML):

<?php
echo " <h2>PHP jest fajny !</h2>";
echo " Witaj !<br>";
echo " Chcę się uczyć PHP !<br>";
echo "Ten", "ciąg", "został", "stworzony", "z wielu parametrów.";
?>

Poniższy przykład ilustruje sposób wyświetlania tekstu i zmiennych za pomocą instrukcji echo:

<?php
$txt1 = "Nauka PHP";
$txt2 = "na Pecetowiczu";
$x = 5;
$y = 4;

echo "<h2>". $txt1 ." </h2>";
echo "Uczę się PHP" .$txt2. "<br>";
echo $x + $y;
?>

1.3.2 Instrukcja print

Instrukcja print może być używana z nawiasami lub bez: print() lub print. Poniższy przykład ilustruje sposób wyświetlania tekstu za pomocą polecenia print (zauważ, że tekst może zawierać znaczniki HTML):

<?php
print "<h2>PHP jest fajny!</h2>";
print "Witaj!<br>";
print "Chcę się uczyć PHP!";
?>

Poniższy przykład ilustruje sposób wyświetlania tekstu i zmiennych za pomocą instrukcji drukowania:

<?php
$txt1 = "Uczę się PHP";
$txt2 = "na Pecetowiczu";
$x = 5;
$y = 4;

print "<h2>". $txt1 ."</h2>";
print "Uczę się ". $txt2 ."<br>";
print $x + $y;
?>

Koniec drugiej części kursu PHP.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kontynuuj dyskusję

Dołącz do Pecetowicza, aby kontynuować dyskusję w tym wątku.

  • Dodaj nową pozycję...
  • Dodaj nową pozycję...