Skocz do zawartości
Pecetowicz Forum komputerowe

Kody błędów występujące w MySQL


Rekomendowane odpowiedzi

  • Założyciel

Lista przetłumaczonych kodów błędów które pojawiają się w MySQL

0 --- Sukces 

1 --- Niedozwolona operacja 

2 --- Nieistniejący plik lub katalog 

3 --- Nie ma takiego procesu 

4 --- Przerwane wywołanie systemowe 

5 --- Błąd wejścia-wyjścia 

6 --- Urządzenie nieskonfigurowane

7 --- Zbyt długa lista parametrów 

8 --- Błąd formatu pliku wykonywalnego 

9 --- Błędny deskryptor pliku 

10 --- Brak procesów potomnych

11 --- Zasób chwilowo niedostępny 

12 --- Nie można zaalokować pamięci 

13 --- Brak dostępu 

14 --- Błędny adres 

15 --- Wymagane urządzenie blokowe 

16 --- Urządzenie lub zasób zajęte 

17 --- Plik istnieje 

18 --- Błędne połączenie z urządzeniem skrośnym (ang. cross-device) 

19 --- Nie ma takiego urządzenia 

20 --- Nie katalog 

21 --- Katalog 

22 --- Błędny parametr 

23 --- W systemie otwarto zbyt wiele plików 

24 --- Zbyt wiele otwartych plików 

25 --- Nieprawidłowe urządzenie 

26 --- Plik tekstowy zajęty 

27 --- Plik zbyt duży 

28 --- Brak miejsca na urządzeniu 

29 --- Nieprawidłowe wyszukiwanie 

30 --- System plików tylko do odczytu 

31 --- Zbyt wiele powiązań 

32 --- Zerwany potok 

33 --- Parametr liczbowy poza dziedziną 

34 --- Wynik liczbowy spoza zakresu 

35 --- Uniknięto zakleszczenia zasobu 

36 --- Zbyt długa nazwa pliku 

37 --- Brak blokad 

38 --- Funkcja nie zaimplementowana 

39 --- Katalog nie jest pusty 

40 --- Zbyt wiele poziomów linków symbolicznych 

41 --- Nieznany błąd 41 

42 --- Brak komunikatu żądanego typu 

43 --- Identyfikator usunięty 

44 --- Numer kanału spoza zakresu 

45 --- Poziom 2 niezsynchronizowany 

46 --- Poziom 3 zawieszony 

47 --- Poziom 3 wyzerowany 

48 --- Numer połączenia z poza zakresu 

49 --- Nie wskazano sterownika protokołu 

50 --- Brak struktury CSI 

51 --- Poziom 2 zawieszony 

52 --- Nieprawidłowa wymiana 

53 --- Nieprawidłowy deskryptor żądania 

54 --- Pełna wymiana 

55 --- Brak anody 

56 --- Błędny kod żądania 

57 --- Błędne złącze 

58 --- Nieznany błąd 58 

59 --- Nieprawidłowy format pliku z czcionkami 

60 --- Urządzenie zamiast strumienia 

61 --- Brak danych 

62 --- Wyczerpanie się zegara 

63 --- Brak zasobów strumieni 

64 --- Maszyna nie podłączona do sieci 

65 --- Pakiet niezainstalowany 

66 --- Zdalny obiekt 

67 --- Zerwany link 

68 --- Zgłoszony błąd 

69 --- Błąd Srmount 

70 --- Bład komunikacji podczas wysyłania 

71 --- Bład protokołu 

72 --- Usiłowanie skoku wielokrotnego 

73 --- Bład związany z RFS 

74 --- Nieprawidłowy komunikat 

75 --- Wartość zbyt duża dla danego typu danych 

76 --- Nazwa powtarza się w sieci 

77 --- Błędny stan deskryptora pliku 

78 --- Zmieniono adres zdalny 

79 --- Niemożliwy dostęp do wymaganej biblioteki dzielonej 

80 --- Korzystano z uszkodzonej biblioteki dzielonej 

81 --- Sekcja .lib w a.out uszkodzona 

82 --- Próba przyłączenia w zbyt wielu bibliotekach dzielonych 

83 --- Niemożliwe bezpośrednie wykonane biblioteki dzielonej 

84 --- Nieprawidłowy lub niepełny znak wielobajtowy lub szeroki 

85 --- Przerwane wywołanie systemowe, należy powtórzyć 

86 --- Błąd potoku strumienia 

87 --- Zbyt wielu użytkowników 

88 --- Operacja gniazda poza gniazdem 

89 --- Wymagany adres docelowy 

90 --- Zbyt długi komunikat 

91 --- Błędny typ protokołu dla gniazda 

92 --- Niedostępny protokół 

93 --- Nieobsługiwany protokół 

94 --- Nieobsługiwany typ gniazda 

95 --- Nieobsługiwana operacja 

96 --- Nieobsługiwana rodzina protokołów 

97 --- Rodzina adresów nieobsługiwana przez protokół 

98 --- Adres używany 

99 --- Niemożliwe przypisanie żądanego adresu 

100 --- Wyłączona sieć 

101 --- Niedostępna sieć 

102 --- Przy ponownym uruchomieniu sieć odłączyła połączenie 

103 --- Oprogramowanie spowodowało zerwanie połączenia 

104 --- Połączenie zerwane przez zdalny serwer 

105 --- Brak miejsca w buforze 

106 --- Punkt końcowy już powiązany 

107 --- Punkt końcowy nie powiązany 

108 --- Niemożliwe przesłanie po zamknięciu punktu końcowego 

109 --- Zbyt wiele odwołań, niemożliwy podział 

110 --- Połączenie rozłączone 

111 --- Żądanie połączenia odrzucone 

112 --- Serwer wyłączony 

113 --- Niemożliwe dojście do serwera 

114 --- Operacja już w trakcie wykonywania 

115 --- Operacja jest wykonywana 

116 --- Nieprawidłowy uchwyt pliku NFS 

117 --- Struktura wymaga czyszczenia 

118 --- Określony typ pliku niezgodny z XENIX 

119 --- Dostępne semafory niezgodne z XENIX 

120 --- Jeśli nazwany typ pliku, nie znaleziono klucza odczytu lub aktualizacji 

121 --- Duplikat klucza przy zapisie lub aktualizacji 

122 --- Przekroczono limit dysku 

123 --- Ktoś zmienił wiersz od czasu jego odczytu; aktualizacja niemożliwa 

124 --- Funkcji przekazano błędny index 

126 --- Uszkodzony plik indeksowy / nieprawidłowy format pliku 

127 --- Plik z danymi uszkodzony 

131 --- Polecenie nie rozumiane przez bazę danych 

132 --- Stary plik bazy danych 

133 --- Przed aktualizacją nie odczytano żadnych wierszy 

134 --- Rekord już usunięty lub uszkodzony plik z danymi 

135 --- Brak miejsca w pliku z danymi 

136 --- Brak miejsca w pliku indeksowym 

137 --- Brak rekordów (po: READ, AFTER i END OF FILE) 

138 --- Nieobsługiwane rozszerzenie tabeli 

139 --- Zbyt dużo wierszy 

140 --- Nieprawidłowe opcje tworzenia 

141 --- Powtórzony klucz przy próbie zapisu lub aktualizacji 

142 --- Użyto nieznanego zestawu znaków 

143 --- Definicja MERGE niezgodna z odwzorowaną tabelą 

144 --- Tabela uszkodzona, nie powiodła się ostatnia naprawa 

145 --- Tabela oznaczona jako uszkodzona

--------
Kody błędów C API MySQL
-------- 

1000 --- hashchk 

1001 --- isamchk 

1002 --- Nie 

1003 --- Tak 

1004 --- Nie można stworzyć pliku 

1005 --- Nie można stworzyć tabel

1006 --- Nie można stworzyć bazy danych 

1007 --- Nie można stworzyć bazy danych (baza już istnieje) 

1008 --- Nie można usunąć bazy danych (baza nie istnieje) 

1009 --- Błąd podczas usuwania bazy danych (nie można usunąć)

1010 --- Błąd podczas usuwania bazy danych (nie można wykonać)

1011 --- Błąd podczas usuwania 

1012 --- Nie można odczytać rekordu w tabeli systemowej 

1013 --- Nie można otrzymać statusu 

1014 --- Nie można rozpoznać aktualnego katalogu 

1015 --- Nie można zablokować pliku 

1016 --- Nie można otworzyć pliku 

1017 --- Nie można znaleźć pliku 

1018 --- Nie można odczytać katalogu 

1019 --- Nie można zmienić katalogu na 

1020 --- Rekord został zmieniony od ostatniego odczytania z tabeli 

1021 --- Dysk pełny 

1022 --- Nie można zapisać (powtórzone klucze w tabeli) 

1023 --- Błąd podczas zamykania 

1024 --- Błąd podczas odczytu pliku 

1025 --- Błąd podczas zmieniania nazwy 

1026 --- Błąd podczas zapisywania pliku 

1027 --- jest zablokowany na wypadek zmian 

1028 --- Sortowanie przerwane 

1029 --- Widok nie istnieje 

1030 --- Otrzymano błąd z obsługi tabeli 

1031 --- Obsługa tabeli nie posiada tej opcji 

1032 --- Nie można znaleźć rekordu w 

1033 --- Niewłaściwa informacja w pliku 

1034 --- Niewłaściwy plik kluczy dla tabeli 

1035 --- Plik kluczy dla tabeli jest starego typu 

1036 --- jest tylko do odczytu 

1037 --- Zbyt mało pamięci 

1038 --- Zbyt mało pamięci do sortowania 

1039 --- Nieoczekiwany EOF napotkany podczas czytania z pliku 

1040 --- Zbyt wiele połączeń 

1041 --- Zbyt mało miejsca (pamięci dla wątku) 

1042 --- Nie można otrzymać nazwy hosta dla twojego adresu 

1043 --- Zły uchwyt 

-------- 
NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE

1044 --- Brak dostępu dla użytkownika (do bazy danych) 

1045 --- Brak dostępu dla użytkownika (hasło) 

1046 --- Nie wybrano żadnej bazy danych 

-------- 

1047 --- Nieznana komenda 

1048 --- Kolumna nie może być nul 

1049 --- Nieznana baza danych (też często popełniany błąd, zwłaszcza przy obcych skryptach) 

1050 --- Tabela już istnieje 

1051 --- Nieznana tabela 

1052 --- Kolumna jest dwuznaczna 

1053 --- Trwa kończenie działania serwera 

1054 --- Nieznana kolumna w 

1055 --- Użyto bez umieszczania w GROUP BY 

1056 --- Nie można grupować 

1057 --- Zapytanie ma funkcje sumujące i kolumny w tym samym zapytaniu 

1058 --- Liczba kolumn nie odpowiada liczbie wartości 

1059 --- Nazwa identyfikatora jest zbyt długa 

1060 --- Powtórzona nazwa kolumny 

1061 --- Powtórzona nazwa klucza 

1062 --- Powtórzone wystąpienie dla klucza (dość częsty błąd przy modyfikacji danych w tabeli, zwłaszcza po opcji IMPORT) 

1063 --- Błędna specyfikacja kolumny dla kolumny 

1064 --- obok w linii 

1065 --- Zapytanie było puste 

1066 --- Tabela lub alias nie są unikatowe 

1067 --- Niewłaściwa wartość domyślna dla (też często występujący błąd w trakcie projektowania tabeli) 

1068 --- Zdefiniowano wiele kluczy podstawowych 

1069 --- Określono zbyt wiele kluczy 

1070 --- Określono zbyt wiele części klucza (nie mylić z kodem błędu 1069) 

1071 --- Zdefiniowany klucz jest zbyt długi 

1072 --- Kolumna zdefiniowana w kluczu nie istnieje w tabeli 

1073 --- Kolumna typu BLOB nie może być użyta w specyfikacji klucza 

1074 --- Zbyt duża długość kolumny (użyj BLOB) 

1075 --- W tabeli może być tylko jedno pole AUTO (chodzi o auto_increment oraz musi być kluczem) 

1076 --- gotowe do połączenia 

1077 --- standardowe zakończenie działania 

1078 --- otrzymano sygnał. (kończenie działania) 

1079 --- zakończenie działania zakończone 

1080 --- wymuszenie zamknięcia wątku 

1081 --- Nie można stworzyć gniazda IP 

1082 --- Tabela nie ma takiego indeksu jak w CREATE INDEX 

1083 --- Nie oczekiwano separatora 

1084 --- Nie można użyć stałej długości wiersza z polami typu BLOB. (użyj FIELDS TERMINATED BY) 

1085 --- Plik musi znajdować się w katalogu bazy danych lub wszyscy mają uprawnienia do jego odczytu 

1086 --- Plik już istnieje 

1087 --- Rekordów: Usuniętych: Pominiętych: Ostrzeżeń: 

1088 --- Rekordów: Duplikatów: 

1089 --- Błędna część klucza 

1090 --- Nie można usunąć wszystkich pól wykorzystując ALTER TABLE (użyj DROP TABLE - kasuje całą tabelę!!!) 

1091 --- Nie można wykonać tej operacji. (sprawdź czy to pole istnieje) 

1092 --- Rekordów: Duplikatów: Ostrzeżeń: 

1093 --- Operacja INSERT TABLE nie jest dozwolona w liście tabel FROM 

1094 --- Nieznany identyfikator wątku 

1095 --- Nie jesteś właścicielem wątku 

1096 --- Nie ma żadnej użytej tabeli 

1097 --- Zbyt wiele łańcuchów dla kolumny i polecenia SET 

1098 --- Nie można stworzyć unikatowej nazwy pliku z logiem 

1099 --- Tabela została zablokowana przez READ i nie może zostać zaktualizowana 

1100 --- Tabela nie została zablokowana poleceniem LOCK TABLES

1101 --- Pole typu BLOB nie może mieć domyślnej wartości 

1102 --- Niedozwolona nazwa bazy danych 

1103 --- Niedozwolona nazwa tabeli 

1104 --- Operacja SELECT będzie dotyczyła zbyt wielu rekordów i zajmie b. dużo czasu 

1105 --- Nieznany błąd 

1106 --- Nieznana procedura 

1107 --- Nieprawidłowa liczba parametrów procedury 

1108 --- Nieprawidłowe parametry procedury 

1109 --- Nieznana tabela 

1110 --- Podwójnie zdefiniowano pole 

1111 --- Nieprawidłowe użycie funkcji grupującej 

1112 --- Tabela wykorzystuje rozszerzenie nieistniejące w tej wersji MySQL 

1113 --- Tabela musi mieć przynajmniej jedną kolumnę 

1114 --- Tabela jest pełna 

1115 --- Nieznany zestaw znaków 

1116 --- Zbyt wiele tabel 

1117 --- Zbyt wiele pól 

1118 --- Zbyt duży rozmiar wiersza (zamień na BLOB) 

1119 --- Przepełnienie stosu wątków 

1120 --- Zależność skrośna do OUTER JOIN 

1121 --- Kolumna użyta w UNIQUE lub INDEX, ale nie zdefiniowana jako NOT NULL 

1122 --- Niemożliwe załadowanie funkcji 

1123 --- Niemożliwa inicjalizacja funkcji 

1124 --- Brak ścieżek do biblioteki dzielonej (też częsty błąd) 

1125 --- Funkcja już istnieje 

1126 --- Otwarcie biblioteki dzielonej niemożliwe 

1127 --- W bibliotece nie można znaleźć funkcji 

1128 --- Funkcja niezdefiniowana (to jest piętą Achillesową, zwykle błąd powstaje przy niejednoznacznym nazwaniu funkcji a później źle wpisana w odwołaniu) 

1129 --- Serwer zablokowany z powodu zbyt wielu błędów połączenia. (odblokować można --- mysqladmin flush-hosts) 

1130 --- Serwer nie może łączyć się z tym serwerem MySQL 

1131 --- MySQL użyty z konta anonimowego 

1132 --- Do zmiany haseł wymagane są uprawnienia do aktualizacji tabel bazy danych 

1133 --- W tabeli USER nie można znaleźć odpowiedniego wiersza 

1134 --- Znalezione wiersze: Zamienino: Ostrzeżeń: 

1135 --- Niemożliwe stworzenie nowego wątku (tu zwykle kod błędu) 

1136 --- Liczba kolumn nie pasuje do liczby wartości w wierszu 

1137 --- Niemożliwe otwarcie tabeli 

1138 --- Nieprawidłowe użycie wartości NULL 

1139 --- REGEXP zwróciła błąd (operator REGEXP porównuje wyrażenie regularne po prawej stronie z wyrażeniem po lewej stronie) 

1140 --- Jeśli nie ma frazy GROUP BY, mieszanie kolumn GROUP (MIN(), MAX(), COUNT()) jest niedopuszczalne (musi być zastosowane grupowanie) 

1141 --- Brak uprawnień dla użytkownika na serwerze 

1142 --- Polecenie zabronione dla użytkownika dla tabeli 

1143 --- Polecenie zabronione dla użytkownika dla kolumny w tabeli 

1144 --- Niedopuszczalne polecenie GRANT/REVOKE 

1145 --- Serwer lub użytkownik w GRANT zbyt długie 

1146 --- Tabela nie istnieje 

1147 --- Brak uprawnień dla użytkownika 

1148 --- Instrukcja nie może być użyta w tej wersji MySQL 

1149 --- Nieprawidłowa składnia 

1150 --- Wątek wstawiania z opóźnieniem nie mógł uzyskać blokady w tabeli 

1151 --- Użyto zbyt wielu wątków opóźnionych 

1152 --- Zerwane połączenie z bazą danych 

1153 --- Pobrano pakiet większ od MAX_ALLOWED_PACKET 

1154 --- Błąd odczytu ze strumienia połączenia 

1155 --- Błąd z FCNTL() 

1156 --- Otrzymano nieprawidłowe pakiety 

1157 --- Niemożliwa dekompresja pliku komunikacyjnego 

1158 --- Błąd przy odczycie pakietu komunikacyjnego 

1159 --- Przekroczono limit czasu odczytu pakietu komunikacyjnego 

1160 --- Błąd przy zapisie pakietu komunikacyjnego 

1161 --- Przekroczono limit czasu zapisu pakietu komunikacyjnego 

1162 --- Łańcuch wynikowy dłuższy od MAX_ALLOWED_PACKET 

1163 --- Użyty typ tabeli nie może zawierać kolumn BLOB/TEXT 

1164 --- użyta tabela nie obsługuje kolumn AUTO_INCREMENT 

1165 --- Nie można użyć INSERT DELAYED w tabeli (zablokowana przez odczyt) 

1166 --- Nieprawidłowa nazwa kolumny 

1167 --- Użyta procedura obsługi tabeli nie może indeksować kolumn 

1168 --- Nie wszystkie tabele tabeli MERGE są identyczne 

1169 --- Niemożliwy zapis w tabeli (wymagana unikatowość) 

1170 --- Kolumna BLOB użyta w kluczu bez długości tego klucza 

1171 --- Wszystkie części PRIMARY KEY muszą być NOT NULL (jeśli potrzebny NULL w kluczu należy użyć klucza UNIQUE) 

1172 --- Wynik składał się z więcej niż jednego wiersza 

1173 --- Tabele tego typu wymagają klucza głównego 

1174 --- Ta wersja MySQL została skompilowana bez obsługi RAID 

1175 --- Użyto trybu bezpiecznych poprawek (próba aktualizacji tabeli bez WHERE przy użyciu kolumny KEY) 

1176 --- Klucz w tabeli nie istnieje 

1177 --- Niemożliwe otwarcie tabeli 

1178 --- Procedura obsługi tablei nie uwzględnia sprawdzania/naprawy 

1179 --- Brak uprawnień do wykonywania tego polecenia w transakcji 

1180 --- Błąd podczas COMMIT (przy używaniu transakcji) 

1181 --- Błąd podczas ROLLBACK (przy używaniu transakcji) 

1182 --- Błąd podczas FLUSH_LOGS (zamyka i ponownie otwiera wszystkie logi) 

1183 --- Błąd podczas CHECKPOINT 

1184 --- Zerwane połączenie do: użytkownik: serwer: 

1185 --- Procedura obsługi tabeli nie uwzględnia zrzutu tabeli binarnej 

1186 --- Dziennik binarny zamknięty podczas próby wykonania FLUSH MASTER 

1187 --- Nie udało się odbudować indeksów w tabeli 

1188 --- Błąd z nadrzędnej 

1189 --- Błąd sieciowy przy odczycie tabeli 

1190 --- Błąd sieciowy przy zapisie 

1191 --- Brak indeksu FULLTEXT dla listy kolumn 

1192 --- Niemożliwe wykonanie danego polecenia z uwagi na aktywne blokady 

1193 --- Niznana zmienna systemowa 

1194 --- Tabela oznaczona jako uszkodzona 

1195 --- Tabela oznaczona jako uszkodzona (ostatnia próba naprawy skończyła się niepowodzeniem) 

1196 --- Uwaga: część zmian tabel nie może być wycofana wraz z transakcją 

1197 --- Składająca się z wielu instrukcji transakcja wymagała więcej niż MAX_BINLOG_CACHE_SIZE bajtów 

1198 --- Operacja nie może być wykonana przy działającym serwerze podrzędnym (wykonaj SLAVE STOP) 

1199 --- Operacja wymaga działania serwera podrzędnego (wykonaj SLAVE START) 

1200 --- Serwer nieskonfigurowany jako podrzędny 

1201 --- Niemożliwa inicjalizacja serwera nadrzędnego w strukturze (spr. uprawnienia do MASTER) 

1202 --- Niemożliwe utworzenie wątku podrzędnego 

1203 --- Użytkownik ma ponad MAX_USER_CONNECTIONS aktywnych połączeń 

1204 --- W SET można użyć tylko wyrażeń stałych

  • Lubię to! 2
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Problem wciąż nierozwiązany? Dodaj swoją odpowiedź

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto. Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
×
×
  • Dodaj nową pozycję...