Jump to content
CzareK

Metatagi - opis atrybutów

Recommended Posts

CzareK

Metatagi s? doskona?ym rozwi?zaniem dla webmasterów, którzy chc? przekazywa? wyszukiwarkom dodatkowe informacje na temat swoich witryn.
 

<meta name="description" content="Opis strony" />• Ten tag zapewnia krótki opis strony. Czasami tekst ten jest wykorzystywany jako cz??? krótkiego opisu strony pokazywanego na stronie z wynikami wyszukiwania.

<title>Tytu? strony</title>• Cho? z technicznego punktu widzenia nie jest to metatag, cz?sto towarzyszy on tagowi „description”. Jego zawarto?? jest zazwyczaj wy?wietlana na li?cie wyników wyszukiwania jako tytu? strony (i naturalnie pojawia si? te? w przegl?darce u?ytkownika)

<meta name="robots" content="..., ..." /> <meta name="googlebot" content="..., ..." />• Te metatagi pozwalaj? sterowa? zachowaniem wyszukiwarek w zakresie pobierania i indeksowania stron. Metatag robots dotyczy wszystkich wyszukiwarek, natomiast metatag „googlebot” odnosi si? tylko do Google. Warto?ci domy?lne, których nie trzeba deklarowa?, to „index, follow” (synonim „all”). Google rozumie nast?puj?ce warto?ci (stosuj?c jednocze?nie kilka z nich, nale?y je oddzieli? przecinkami): 

 noindex: uniemo?liwia zaindeksowanie strony
 nofollow: zapobiega odwiedzaniu przez Googlebota linków zamieszczonych na stronie
 nosnippet: zabezpiecza przed wy?wietlaniem w wynikach wyszukiwania krótkiego opisu strony
 noodp: zapobiega stosowaniu alternatywnego opisu z katalogu ODP/DMOZ
 noarchive: zabezpiecza przed wy?wietlaniem linku do Kopii strony
 unavailable_after:[data]: pozwala okre?li? dok?adny dzie? i godzin?, kiedy nale?y zaprzesta? pobierania i indeksowania danej strony
 noimageindex: pozwala unikn?? wymieniania danej strony jako ?ród?a grafiki pokazywanej w wynikach wyszukiwania Google.

<meta http-equiv="Content-Type" content="...; charset=..." />• Ten metatag okre?la typ zawarto?ci strony i zestaw znaków u?ywanych na stronie. Nale?y si? upewni?, ?e warto?? atrybutu „content” znajduje si? w cudzys?owie. W przeciwnym wypadku mo?e doj?? do nieprawid?owej interpretacji warto?ci atrybutu „charset”.

<meta http-equiv="refresh" content="...;url=..." />• Ten metatag odsy?a u?ytkownika pod nowy adres URL po up?ywie okre?lonego czasu. Niekiedy jest stosowany jako prosta forma przekierowania.

<meta http-equiv="content-language" content="pl">• Ten metatag okre?la j?zyk strony.

<meta name="keywords" content="tagi">• S?owa, frazy z 2 lub 3 s?ów, s?owa-klucze, wybierz s?owa, które precyzyjnie odzwierciedlaj? zawarto?? strony.

<meta name="revisit-after" content="30 days">• Kiedy robot ma ponownie odwiedzi? stron? i zarejestrowa? zmiany.

<meta name="author" content="Imi? i Nazwisko">• Autor lub w?a?ciciel witryny.
Autor: CzareK
Wszelkie prawa zastrze?one.
 

Edited by Michael

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...