Skocz do zawartości
Szukaj na Pecetowiczu
 • Utwórz konto

PHP, Symfony docker / FastCGI sent in stderr: "Primary script unknown"


Przejdź do rekomendacji Rozwiązane przez -n3veR,
Rekomendowane odpowiedzi

Cześć, chciałem sobie podstawić Symfony na dockerze, W konsoli build printuje mi: FastCGI sent in stderr: "Primary script unknown" while reading response header from upstream.

mój config:

docker-compose.yml

version: '3.1'
services:
  mysql:
    image: 'mysql:8.0'
    working_dir: /app
    volumes:
      - '/api:/app'
    environment:
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=secret
      - MYSQL_DATABASE=ecom
      - MYSQL_USER=user
      - MYSQL_PASSWORD=secret
    ports:
      - '8082:3306'

  webserver:
    image: 'nginx:alpine'
    working_dir: /app
    volumes:
      - '/api:/app'
      - './phpdocker/nginx/nginx.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf'
    ports:
      - '8080:80'

  php-fpm:
    build: phpdocker/php-fpm
    working_dir: /app
    volumes:
      - '/api:/app'
      - './phpdocker/php-fpm/php-ini-overrides.ini:/etc/php/8.1/fpm/conf.d/99-overrides.ini'

nginx.conf

server {
  listen 80 default;

  client_max_body_size 108M;

  access_log /var/log/nginx/application.access.log;

  root /app/public;
  index index.php;

  # try to serve file directly, fallback to index.php
  location / {
    try_files $uri /index.php$is_args$args;
  }

  if (!-e $request_filename) {
    rewrite ^.*$ /index.php last;
  }

  location ~ \.php$ {
    fastcgi_pass php-fpm:9000;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    fastcgi_param PHP_VALUE "error_log=/var/log/nginx/application_php_errors.log";
    fastcgi_buffers 16 16k;
    fastcgi_buffer_size 32k;
    include fastcgi_params;
  }
}

Dockerfile php-fpm

FROM phpdockerio/php:8.1-fpm
WORKDIR "/app"

RUN apt-get update; \
  apt-get -y --no-install-recommends install \
    php8.1-mysql; \
  apt-get clean; \
  rm -rf /var/lib/apt/lists/* /tmp/* /var/tmp/* /usr/share/doc/*

Struktura plików:

- api (czyste symfony)

- phpdocker

     - nginx

     - php-fpm

- docker-compose.yml

Po wejściu na localhost:8080 dostaje 

File not found.

A w konsoli bo build printuje mi 

2022/05/09 09:58:17 [error] 32#32: *1 FastCGI sent in stderr: "Primary script unknown" while reading response header from upstream, client: 172.17.5.1, server: , request: "GET / HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://172.17.5.2:9000", host: "localhost:8080"
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kontynuuj dyskusję

Dołącz do Pecetowicza, aby kontynuować dyskusję w tym wątku.

 • Dodaj nową pozycję...
 • Dodaj nową pozycję...