Skocz do zawartości
Szukaj na Pecetowiczu
  • Utwórz konto

Rozpowszechnianie programów komputerowych


Rekomendowane odpowiedzi

Prawo autorskie stosowano już w XIX wieku. Międzynarodowe umowy dotyczące prawa autorskiego podpisano w 1866 roku w Bernie i w 1952 roku w Genewie. W Polsce, podobnie jak w większości krajów, oprogramowanie podlega ochronie prawnej na podstawie prawa autorskiego - zespołu norm i aktów prawnych mających na celu zabezpieczenie wytworów ludzkiej działalności przed nielegalnym rozpowszechnianiem, kopiowaniem czy czerpaniem korzyści majątkowych.

Prawem autorskim są objęte między innymi dzieła muzyczne, architektoniczne, plastyczne, literackie, jak również programy komputerowe. W Polsce prawo autorskie jest regulowane ustawą z 4 lutego 1994 roku. W 1994 roku Sejm uchwalił przepisy obejmujące ochronę programów komputerowych.

Szczegóły można znaleźć w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, opublikowanej w Dzienniku Ustaw nr 24 z 4.02.1994 r., znowelizowanej 9 maja 2007 roku (DzU nr 99 z 5 czerwca 2007 r. poz. 662).

Ochrona oprogramowania komputerowego gwarantuje twórcy autorskie prawa osobiste oraz prawa majątkowe. Autorskie prawa osobiste chronią więź twórcy z utworem i nie podlegają zrzeczeniu się lub zbyciu. Autorskie prawa majątkowe chronią wyłączne prawa twórcy programu do korzystania z utworu oraz rozporządzania nim.

Zgodnie z prawem autorskim, bez zezwolenia posiadacza autorskich praw majątkowych do programu jego legalny użytkownik może:

  • utworzyć jedną kopię zapasową, jeśli jest to niezbędne do korzystania z programu komputerowego - obserwować, badać i testować program komputerowy (o ile licencja nie zawiera zapisów ograniczających tworzenie kopii);
  • zwielokrotniać kod, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania niezależnie działającego programu (pod pewnymi dodatkowymi warunkami).

Autorskie prawa majątkowe obejmują (użytkownikowi nie wolno tego robić bez pozwolenia):

  • trwałe lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego,
  • dokonywanie jakichkolwiek zmian w programie,
  • rozpowszechnianie programu lub jego kopii.

Zarejestrowany użytkownik ma możliwość otrzymania od producenta aktualizacji programu (upgrade) w celu zastąpienia starszej wersji nowszą.

Utwory objęte prawem autorskim (książki, strony internetowe, obrazy) na ogół są opatrzone notą o ochronie prawnej Copyright by [autor/właściciel] [data] lub All Rights Reserved - „wszelkie prawa zastrzeżone”. 

Prawo autorskie chroni prawa twórców do ich utworów, podobnie jak prawo własności chroni prawa właścicieli do ich rzeczy. Mówi się, że np. jakaś piosenka jest czyjąś własnością. Prawnicy określają to jako własność intelektualną.

Prawo własności dotyczy rzeczy materialnych, tj. samochodu, komputera, domu, natomiast prawo autorskie chroni przedmioty niematerialne - zajmuje się utworami jako dobrami intelektualnymi. Prawo autorskie nie zajmuje się obrotem nośnikami, na których są zapisane dzieła. Sprzedaż CD z muzyką reguluje prawo cywilne. Ale już kwestiami praw do wydania danego utworu w określonej formie, np. na CD, zajmuje się prawo autorskie.

Podobnie jest z programami zapisanymi na CD, DVD, dyskietkach lub innych nośnikach. Zgodnie z polskim prawem autorskim, program komputerowy jest traktowany na równi z utworem muzycznym lub literackim. Prawo autorskie w Polsce chroni utwory, w tym programy, już od momentu ich ustalenia, co niekoniecznie jest związane z utrwaleniem na jakimś fizycznym nośniku, takim jak kartka papieru czy CD. Nie ma znaczenia, na czym i czy w ogóle program jest zapisany. Wystarczy choćby „napisanie” takiego programu w głowie (sytuacja podobna do ułożenia w głowie wiersza) i „wyrecytowanie” go. Jeżeli z takim programem zapozna się (usłyszy go) choć jedna osoba, należy uznać go za ustalony. Oczywiście nie ma przeszkód, by to ustalenie nastąpiło przez spisanie programu na kartce lub wprowadzenie go do pamięci komputera, na dyskietkę czy CD.

Piractwo komputerowe

Piractwo komputerowe to łamanie praw autorskich, nielegalne posługiwanie się programem komputerowym bez zgody autora lub producenta i bez uiszczenia odpowiedniej opłaty.

Za piractwo komputerowe uważa się na przykład nielegalne kopiowanie programów, udostępnianie płyt koledze lub nieprawidłowe zarządzanie licencjami w dużych sieciach komputerowych. Piractwem jest również nielegalna produkcja CD-ROM-ów, kompilacje programów i handlowanie nimi na giełdach, korzystanie z programów nabytych nielegalnie.

Jeśli kupuje się nielegalny program, należy pamiętać, że piractwo komputerowe dotyczy nie tylko tych, którzy kopiują i rozprowadzają nielegalne oprogramowanie, lecz także tych, którzy je kupują.

Użytkownik, który wbrew przepisom obowiązującego prawa pobiera z internetu i pliki zawierające np. utwory muzyczne, obrazy, dokumenty, filmy, programy i udostępnia je i innym użytkownikom w celu zarobkowym lub wykorzystuje niezgodnie z zapisami licencji, | popełnia przestępstwo i może ponieść przewidziane prawem konsekwencje. Odpowiedzialność za tego typu czyny przewiduje art. 278 § 1 Kodeksu karnego, który mówi: Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

A w odniesieniu do programu komputerowego § 2 tegoż art. I stwierdza: Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program i komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowe.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kontynuuj dyskusję

Dołącz do Pecetowicza, aby kontynuować dyskusję w tym wątku.

  • Dodaj nową pozycję...
  • Dodaj nową pozycję...